Ακανόνιστες Πλάκες
Κυβόλιθοι
Πλακάκια Δάπεδου
Δάπεδα 60x60
Βυζαντινά Δάπεδα
Ακανόνιστες Αντικ Πλάκες
Σκάλες
Slabs
Πλακάκια Επένδυσης
Σκαπιτσαριστά
Rock Faces (καπάκια)
Πάνελ πέτρας
Τούβλα
Λιθόπετρες
Πρέκια - Αγκωνάρια
Σκεπόπλακες
Σχάρες πέτρας
Βότσαλα
Deco Uni
Ψηφίδες
Πέτρες Κήπου
Πατήματα Κήπου
Διακοσμητικά Κήπου
Ψησταριές
Ψηφιδωτά
3D Ψηφιδωτά
Πέπλες σε δίχτυ
Μέταλλα & Γυαλάκια σε δίχτυ
Fildisi
Μπορντούρες - Λιστέλο
PREMIUM collection
Νιπτήρες
Home Accessories
  

Γενικοί Όροι Πωλήσεως

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

 

ΓΕΝΙΚΑ: Οι κάτωθι γενικοί  όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε πώλησης μεταξύ της ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΒΕΕ  (η Εταιρία) και των εκάστοτε πελατών της ( ο Πελάτης). Διαφοροποίηση των όρων που διέπουν μία συγκεκριμένη πώληση σε σχέση με τους παρόντες όρους θεωρείται ότι ισχύει μόνον αν αναφέρεται ρητά στην έντυπη προσφορά της Εταιρίας ή το τιμολόγιο πώλησης ή σε ειδική έγγραφη συμφωνία μεταξύ Εταιρίας και Πελάτη.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Η προθεσμία πληρωμής κάθε πώλησης είναι η αναφερόμενη στο εκάστοτε τιμολόγιο ή σε έγγραφη συμφωνία μεταξύ Εταιρίας και Πελάτη. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας πληρωμής, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία θα χρεώνει τους τόκους υπερημερίας (μέχρι την ολοσχερή εξόφληση). Ουδεμία πληρωμή αναγνωρίζεται χωρίς έντυπη απόδειξη είσπραξης μετρητών της Εταιρίας ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Σε περίπτωση που η Εταιρία δεχθεί να λάβει επιταγές του Πελάτη ή πελατών του, το ποσό αυτό πιστώνεται στην καρτέλα του Πελάτη μόνο προσωρινά, μέχρι την είσπραξη της επιταγής, άλλως το ποσό αυτής δεν απομειώνει την οφειλή του.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι λόγω της φύσεως των προϊόντων ενδέχεται να υπάρχει απόκλιση από τις αναφερόμενες στην μεταξύ τους εμπορική αλληλογραφία ημερομηνίες παράδοσης και παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση. Όλες οι παραδόσεις είναι Ex Works  εκτός αν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο εγγράφως.

ΦΟΡΤΩΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Αποκλειστικά υπεύθυνος για την φόρτωση  και στοιβασία  των προς μεταφορά προϊόντων είναι ο Πελάτης  και ο μεταφορέας που αυτός έχει επιλέξει. Τα προϊόντα μεταφέρονται για λογαριασμό και με κίνδυνο του Πελάτη. Για φθορές, αλλοιώσεις, απώλειες ή ζημιές που τυχόν προκύψουν κατά την μεταφορά στα προϊόντα ή την συσκευασία τους και επίσης τυχόν ατυχήματα, που προκληθούν

κατά την μεταφορά του φορτίου λόγω οποιουδήποτε παράγοντα, στον μεταφορέα ή σε τρίτους, ουδεμία ευθύνη έχει η Εταιρία, εναπόκειται δε στον Πελάτη η ασφάλιση της μεταφοράς σε ασφαλιστική εταιρεία με όρους της επιλογής του.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: Τυχόν αμφισβήτηση του Πελάτη σχετικά με την ποσότητα των παραδιδόμενων προϊόντων γίνεται δεκτή μόνο κατά το χρόνο της παραλαβής τους από τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας και όχι μετά την αναχώρηση του μεταφορικού μέσου.

Τυχόν αμφισβητήσεις του Πελάτη ως προς την ποιότητα, την συσκευασία ή οποιωνδήποτε  άλλων χαρακτηριστικών των προϊόντων γίνεται δεκτή προς έλεγχο από την Εταιρία μόνο και εφ’ όσον διατυπωθεί εγγράφως εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων και σε κάθε περίπτωση πριν την χρησιμοποίησή τους. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με την Εταιρία και όχι αργότερα από 15 ημέρες από την ημέρα παραλαβής, τα δε επιστρεφόμενα προϊόντα  θα πρέπει να είναι στην ίδια  κατάσταση, όπως αρχικά παραδόθηκαν. Επειδή τα προϊόντα  της Εταιρίας είναι κυρίως φυσικά υλικά τυχόν διαφοροποιήσεις των προϊόντων που θα λάβει ο Πελάτης σχετικά με τον χρωματισμό, τις διαστάσεις, το πάχος, την σκληρότητα και γενικά όλων των χαρακτηριστικών τους σε σχέση με τον πιθανό δειγματισμό που έχει γίνει ή με το φωτογραφικό υλικό και τις έγγραφες περιγραφές της Εταιρίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, είναι αποδεκτές από τον Πελάτη χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης ή δικαίωμα επιστροφής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΧΡΗΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταλληλόλητα του χώρου αποθήκευσης των προϊόντων και η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές στα προϊόντα ή στην συσκευασία τους που προκλήθηκαν από τον ήλιο, την ψύξη, τη θερμοκρασία, την υγρασία ή οποιονδήποτε άλλον παράγοντα. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει τα προϊόντα. Η ασφάλεια της χρήσης εναπόκειται αποκλειστικά στην ευθύνη και την επιμέλεια του Πελάτη και του τελικού χρήστη. Ο Πελάτης οφείλει να επιστήσει την προσοχή όποιου ασχοληθεί με την τοποθέτηση των προϊόντων για το γεγονός ότι τα είδη συγκολλήσεως (κόλλα, τσιμέντο, αρμόστοκος  κλπ. ) που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα, γιατί είναι πιθανόν να προκαλέσουν διάβρωση, κηλίδες και διάφορες άλλες φθορές στα προϊόντα  αν δεν είναι κατάλληλα ή δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα προϊόντα  της Εταιρίας είναι κυρίως  από φυσικά υλικά και εκ του λόγου αυτού υφίστανται φυσικές διαβρώσεις με την πάροδο του χρόνου. Για την τοποθέτηση  των προϊόντων πρέπει να τηρούνται  όλοι οι νόμοι και διατάξεις που ισχύουν σε κάθε χώρα και οπωσδήποτε με την καθοδήγηση ειδικού συνεργείου που θα επιλέξει ο τελικός χρήστης. Η ασφάλεια της τοποθέτησης και της χρήσης εναπόκειται αποκλειστικά στην ευθύνη και την επιμέλεια του Πελάτη και του τελικού χρήστη. Το που και πως θα χρησιμοποιούνται τα προϊόντα είναι αποκλειστικά επιλογή και ευθύνη του Πελάτη και του τελικού χρήστη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ: Βάσει του Ν.2472/97 η Εταιρία τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη στα οποία αυτός έχει πρόσβαση σύμφωνα με τον νόμο, υποχρεούμενος να ενημερώσει παρ’ αυτά την Εταιρεία σε κάθε περίπτωση μεταβολής.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: Στις συναλλαγές μεταξύ Εταιρίας και Πελάτη ισχύουν οι κανόνες απαλλαγής λόγω ανωτέρας βίας, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΑΚΑΣΤΗΡΙΑ: Για κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με τις πωλήσεις προϊόντων προς πελάτη, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Καβάλας. +30 25920 51400 Monday to Friday 08:00 - 18:00
Saturday 08:00 - 15:00
ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΑΒΑΛΑ - ΚΗΠΙΑ
Τ.Κ. 64 100
Τηλ:+30 25920 51151 - 51400
Φαξ:+30 25920 51262

General Information:
info@akrolithos.gr

Export Department:
export@akrolithos.gr