Κυβόλιθοι-Κράσπεδα

Από Σχιστόλιθο, Γρανίτη, Πορφυρίτη